Reklama
 
Blog | Ondřej Rut

Metropolitní plán – šance vyjádřit se k budoucnosti Prahy

Jen do 26. 7. má veřejnost možnost vyjádřit se k návrhu Metropolitního plánu. V tomto článku přináším co nejstručnější návod jak to udělat a inspiraci v podobě připomínek, které jsem sám uplatnil jako zastupitel při projednání na zastupitelstvu Prahy 3 i jako řadový občan.

PŘÍKLADY KONKRÉTNÍCH PŘIPOMÍNEK

Možnost podmínění staveb pořízením územní studie

Metropolitní plán výslovně v čl. 165 stanovuje, že zástavba na žádném území nebude podmíněna pořízením územní studie nebo regulačního plánu – podrobnější koncepce rozvoje území. To je rizikové zejména v rozvojových a transformačních oblastech, na Žižkově zejména pro oblast Nákladového nádraží Žižkov.

Připomínka: Požaduji změnu čl. 165, či dalších ustanovení tak, aby bylo vhodným způsobem umožněno vymezit plochy nebo koridory, v nichž bude rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, jak to stanovuje §43, odst. 2 stavebního zákona.

lokalita 020 – Vinohrady

Výškové stavby kolem Flory

Připomínka: V lokalitě 020 – Vinohrady neodpovídá výšková regulace 12 podlaží na místě stavby Luxembourg Plaza na Floře okolní zástavbě, zejména v jižní části stavebního bloku. Požaduji snížit na odpovídající hladinu okolní zástavby (6 – 8 podlaží).

Ochrana vnitrobloku Bezovka

Připomínka: V lokalitě 020 – Vinohrady je třeba chránit vnitroblok “Bezovka” mezi panelovými domy v Ondříčkově a Kubelíkově ulici jako veřejně přístupnou plochu zeleně. Požaduji vymezit tuto plochu jako nestavební blok – městská parková plocha zahradní.

lokalita 021 – Žižkov

Divadlo Ponec – ochrana pro veřejnou vybavenost

Připomínka: V lokalitě 021 – Žižkov ve výkresu infrastruktury není vyznačena bodem ani plochou občanská vybavenost – divadlo Ponec. Požaduji doplnit plošným vymezením. Jde o významnou kulturní scénu, jejíž existenci je vhodné do budoucna chránit.

Budovy radnice – ochrana pro veřejnou vybavenost

Připomínka: V lokalitě 021 – Žižkov ve výkresu veřejné vybavenosti požaduji vymezit jako plochu občanské vybavenosti komplex budov, které slouží nebo jsou plánovány, že budou sloužit pro potřeby Úřadu městské části Prahy 3 (historická budova žižkovské radnice, budovy v Lipanské a budova bývalé ZŠ Havlíčkovo náměstí.)

lokalita 022 – Ohrada

Ochrana pozemků v Jeseniově ulici pro veřejnou vybavenost (zdravotnické zařízení a Klinika)

Připomínka: V lokalitě 022 – Ohrada požaduji ve výkresu veřejné vybavenosti vymezit jako plochu občanské vybavenosti pozemky v sousedství Jeseniovy ulice – dnešní zdravotnické zařízení a squat Klinika (parc.č. 4166/1, /2, /3, /6, /7, 4180, 4181 a 4182 v k.ú. Žižkov)

Ochrana kempu na Pražačce proti zástavbě

Připomínka: V lokalitě 022 – Ohrada požaduji ve výkresu veřejné vybavenosti vymezit jako plochu občanské vybavenosti pozemky v sousedství ulice Nad Ohradou – pozemky, kde se dnes nachází kemp a hostel. (parc.č. 2183/13, /14, /15, /16, /178 a /179 v k.ú. Žižkov)

lokalita 065 – Nákladové nádraží Žižkov

Podmínění zástavby podrobnější urbanistickou koncepcí

Připomínka: Požaduji, aby metropolitní územní plán vymezil plochu Nákladového nádraží Žižkov jako plochu, v níž je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie a stanovil lhůtu 5 let pro pořízení územní studie. Plocha vymezená pro tento požadavek by měla odpovídat ploše řešené v rámci probíhající změny Z2600/00.“

Vymezení konkrétních ploch pro park, veřejná prostranství a občanskou vybavenost

Připomínka: Požaduji, aby metropolitní územní plán vymezil v lokalitě 065 – Nákladové nádraží Žižkov v transformační ploše plochy, které budou určeny pro park, veřejná prostranství a občanskou vybavenost, zejména stavbu základní školy. Toto velké rozvojové území nemůže vznikat bez podrobnější koncepce. Pokud tyto plochy nebudou vymezeny, hrozí jejich zástavba komerčními budovami.

lokalita 303 – Židovské pece

Zástavba části parku Židovské pece

Připomínka: Pozemky č. p. 3566/13 a 3566/14 k. ú. Žižkov jsou v současném územím plánu začleněny do plochy ZP. Návrh metropolitního plánu je naopak vyčleňuje do zastavitelné lokality Židovské pece, resp. z plochy vymezené pro park. Tyto pozemky požadujeme začlenit do lokalitního parku 123/303/2041 Park Židovské pece. Změnou by došlo k urbanisticky nekoncepčnímu ukrajování parkové plochy. Stavba ubytovny má na dotčených pozemcích dočasný charakter.

lokalita 501 – Jarov

Ochrana ploch veřejné vybavenosti (bývalé školky) v ulici K lučinám před komerční zástavbou

Připomínka: Plochy bývalé školky při ulici K lučinám (parc.č. 2639/99, /115 a 118 v k.ú. Žižkov), v platném územním plánu vymezené jako plochy VV (pro veřejnou vybavenost) nejsou v návrhu MUP nijak chráněny proti bytové či komerční zástavbě. Požaduji tyto pozemky vymezit ve výkresu veřejné vybavenosti jako plochy pro občanskou vybavenost.

 

PODROBNÁ PŘIPOMÍNKA K LOKALITĚ 065 – NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV

1 / Cílový charakter

Požaduji, aby MPP stanovil regulativy a navrhl dostatečně konkrétní řešení prostorového uspořádání a využití území lokality, které vytvoří podmínky a garance pro stanovený cílový charakter území.

Odůvodnění

Základní charakter je stanoven v principu správně, některé požadované charakteristiky však nejsou řádně odůvodněny.

„Naplnit potenciál zastavitelné stavební, transformační, obytné lokality Nákladové nádraží Žižkov se strukturou hybridní. Lokalita Nákladové nádraží Žižkov je vymezena jako lokalita s hybridní strukturou. Cílem navržených regulativů je určení prostorového uspořádání, dotvoření sítě veřejných prostranství, dokomponování Basilejského náměstí, prodloužení kompoziční osy Olšanská skrze budovu Nákladového nádraží Žižkov napříč lokalitou až k Jarovu, dotvoření výškové kompozice lokality v oblastech se stanovenou hladinou věží, napojení lokality na síť tramvajové dopravy a vytvoření sítě veřejné vybavenosti a parků dle navržených parametrů transformačních ploch.“

Cílový charakter není propsán do konkrétního návrhu regulativů v území. Návrh územního plánu (MPP) musí stanovit takové regulativy využití území a prostorového uspořádání, aby byly vytvořeny podmínky pro dosažení cílového charakteru a současně bylo územním plánem jeho dosažení garantováno.

Například požadavek na „prodloužení kompoziční osy Olšanská skrze budovu Nákladového nádraží Žižkov“ je nejasný a návrh MPP a jeho regulativů, ani odůvodnění přijatého řešení nepřináší dostatečně přesné vymezení tohoto požadavku. Prodloužení kompoziční osy tak lze chápat i pro území nebezpečným způsobem, který může být v rozporu s památkovou ochranou i ostatních charakteristik území. Je třeba jednoznačně v plánu odmítnout a garantovat nemožnost prodloužení dopravní osy Olšanské středem území se všemi kumulovanými negativními jevy jak pro urbanistickou kompozici (vytvořením bariéry a znemožněním autonomního centra území), tak pro pohodu a kvalitu života spojenou s neúměrnými zátěžemi, generovanými průjezdnou dopravou atp.

2 / Kontext lokality

Požaduji, aby metropolitní plán stanovil celoměstský význam lokality v celoměstském kontextu, navrhl adekvátní kompozici území a stanovil odpovídající regulativy prostorového uspořádání a využití území. Současně požadujeme, aby byly ve vztahu ke stanovené úloze lokality příslušné části výroku, zejména nevhodná monocentricita koncepce rozvoje města.

Odůvodnění

Unikátní poloha v rámci kompozice celého města (je součástí grandiózní cca 20 km dlouhé vzdušné osy klenoucí se na celým městem i lokální kompoziční osy v rámci Žižkova – v ose Olšanské třídy) lokalitu předurčují k významnosti, která by zhodnocena v podobě lokálního centra. Úloha lokality v celkovém organismu města, tj. mj. i vznik lokálního centra musí být v MPP stanovena (a nesmí být v rozporu se základní koncepcí rozvoje města. I z tohoto důvodu je nezbytné, aby byl přehodnocen princip dostřednosti a monocentricity, jež je mj. i v rozporu s požadavky na polycentrické uspořádání města v Zásadách územního rozvoje hl. m. Prahy (ZÚR). Současně musí být urbanistická ambice místa do území promítnuta a presentována výrazným prostorovým i funkčním konceptem (na úrovni půdorysného, prostorového i funkčně provozního konceptu).

3 / Kompoziční osa

Požaduji, aby vedení tramvajové tratě bylo přesunuto na sever od budovy Nákladového nádraží a aby byla stanovena základní kompozice území, zejména veřejných prostranství a jejich hierarchie

Odůvodnění                                            

Navrhované dokončení kompoziční osy Olšanské je nutno chápat jako kompozici a vizuální (ve smyslu vertikálního akcentu, jako kontrapunktu televizní věže). Ale také jako provozně funkční akcent završující urbánní osu (této myšlence adekvátně významným způsobem významnou náplní památkově chráněného objektu NN).

Nositelem významu kompoziční osy v jejím východním vyústění není dopravní funkce (ani MHD).

Návrh na průnik vedení tramvaje do prostoru budov NN, navíc cestou průrazu té památkově nejvíce ceněné je z mnoha hledisek nevhodný (hodnota budovy, konstrukčními danosti, ztrátu pobytového potenciálu vnitřního prostoru NN).

Optimální je vedení linie tramvajové trati severně od budovy NN (což vyvolává potřebu změny vymezení koridoru v návrhu plánu).

4 / Využití území

Požaduji, aby byla jasně stanovena koncepce urbanistického uspořádání lokality včetně veřejných prostranství a uliční sítě, plochami vymezena koncepce občanské vybavenosti a podrobně ve vztahu k urbanistické koncepci stanoveny regulativy využití území a jeho kapacit.

Odůvodnění

Lokalita je určena jako obytná. Má zásadní význam pro dotvoření (prostorové i funkční) kompozice Olšanského prostoru i širšího, neboť se tento prostor postupně mění z pouze administrativně dopravního na prostor obytný, resp. integrálně velkoměstský (v okolí v němž vznikají další obytné celky, pro něž lokalita vytváří logický střed). Vzhledem k tomu i k určité polohové výlučnosti, ale také jisté oddělenosti lokality od zástavby podél celoměstských radiál je nutné budoucí obytnou lokalitu koncipovat jako komplexní obytnou (městskou) strukturu vyššího významu, s potřebných občanským vybavením odpovídající lokálnímu centru nejen olšanského.

Obytné území bez konkrétního určení vybavenosti nezaručuje naplnění potenciálu lokálního centra, popřípadě specifické náplně (památkově chráněných objektů) NN, které je zde vzhledem k nadmístnímu významu této plochy (viz dále) možné – očekávané.

5 / Podrobnost stanovené regulace

Požaduji, aby MPP podmínil výstavbu v lokalitě pořízením podrobné územní studie nebo regulačního plánu.

Odůvodnění

V rámci plánu stanovená regulace definuje základní principy transformace lokality způsobem, který navržený jazyk plánu umožňuje. To vede k neakceptovatelné situaci, kdy popsaná regulace lokality je v principu odpovídající, avšak (svou podrobností) nezaručuje budoucí optimální podobu v souladu s jejím (polohovým) významem.

Je nutné zajistit, aby se potenciál místa nerozpustil neuváženou, předčasnou a nekoordinovanou stavební intervencí a nedošlo tak ke ztrátě významného komplexního potenciálu lokality.

Podmínkou jakékoli stavební činnosti musí být podrobnější regulace v podobě územní studie nebo regulačního plánu, určujícím prostorové struktury, v podrobnějším měřítku, včetně vymezení struktury veřejných prostorů.

6 / Výšková regulace

Požadujeme, aby byla výšková regulace kompletně přepracována ve smyslu vymezení regulačních celků i stanovení regulativů a vycházela z reálných urbanistických potřeb území.

Odůvodnění

Principiálně je hladina stanovena adekvátně, za optimální je však možno považovat 6, max. 7 n.p., nikoli 8 RNP. Stanovené regulativy výškových hladin neodpovídají urbanistickým potřebám města je třeba je přehodnotit (např. uvedením do souladu s výškovými hladinami PSP).

Stanovení výškové regulace v rastru 100x100m není adekvátní potřebám prostorového uspořádání území a je nezbytné rastr přehodnotit a v souladu se Zadáním výškovou regulaci stanovit s ohledem na urbanistickou strukturu území.

Věžové stavby jsou vzhledem ke kompoziční roli lokality v kontextu čtvrti možné a mohou se stát nástrojem dotvoření kompozice založené na akcentování pohledové osy Olšanské třídy.

Umístění, výšky a množství věžových staveb musí být prověřeno urbanistickou studií.

Stanovení výškové regulace v rastru 100x100m ovšem ani zde není adekvátní potřebám prostorové kompozice.

Navrhovaná hladina zástavby by měla gradovat východním směrem.

7 / Potenciál

Požadujeme, aby MPP s ohledem na stanovené regulativy využití území (zejména kapacity bytové výstavby) stanovil koncepci občanské vybavenosti a veřejné infrastruktury v lokalitě a vymezil pro ni adekvátní ploch, přičemž stanovená parametrická regulace je sice dobrým východiskem, ale nenahrazuje nezbytný návrh řešení.

Odůvodnění

Minimální podíl uličních prostranství (UPmin 35%) je odpovídající, ale negarantuje vznik adekvátních veřejných prostranství nad rámec uliční sítě

Minimální podíl městských parků: (PPmin 5%) by měl být jednoznačně navýšen (optimálně na 15%), avšak tato zeleň musí být jednoznačně komponována a koncentrována do funkčních celků, a současně musí zajistit kontinuální propojení Židovských pecí a Olšanských hřbitovů.

Minimální podíl občanské vybavenosti: (OVmin 5%), chybí zde (konkrétně vymezená) plocha pro životaschopnou školu s příslušným pozemkem pro zázemí a sportovní hřiště, přičemž procentuální podíl musí být odůvodněn kapacitami a způsobem využití území, jež návrh MPP v dostatečné míře podrobnosti neurčuje a přijaté řešení řádně neodůvodňuje.

Zcela pak schází zajištění nezpevněných ploch a řešení zeleně ve vnitroblocích, které dnes zajišťuje koeficient zeleně; což s ohledem na klimatické změny, vsakování i hospodaření s odpadní vodou není (mj. i s ohledem na schválenou Strategií adaptace HMP na klimatickou změnu) akceptovatelné.

Tyto parametry je však především nutno považovat pouze za východisko k návrhu. Územní plán musí tyto požadavky promítnout do návrhu prostorového uspořádání lokality.

Koeficienty zastavění bloku nutno prověřit minimálně urbanistickou studií.

Návrh musí stanovit maximální možnou kapacitní míru využití území ve vztahu ke způsobu využití, a to především s ohledem na generované zátěže a potřeby veřejné infrastruktury. Optimální míra využití s ohledem na cílový charakter území nemůže přesáhnout 700 tis. HPP s převažujícím podílem bydlení, avšak zajišťujícím optimální funkční mix.

V případě, že Zpracovatel navrhnout území z různých důvodů nemůže či nedokáže, musí absenci návrhu v lokalitě odůvodnit a podmínit rozvoj území stanovením podmínky pořízení územní studie nebo regulačního plánu se všemi zákonnými náležitostmi.

8 / Koncepce veřejných prostranství a zeleně

Požadujeme, aby MPP v lokalitě vymezil plochy veřejných prostranství a parků, zejména severojižního propojení zelených prvků Židovských pecí a Olšanských hřbitovů, a dále základní uliční kostru, centrálního náměstí a dalších veřejných prostranství.

Odůvodnění

Návrh metropolitního plánu v lokalitě 065 / Nákladové nádraží Žižkov zcela rezignuje na návrh veřejných prostranství, a to ani ve smyslu stanovení základní kompozice. Návrh MPP nepředkládá ani základní vymezení uliční sítě, která je pro vytvoření podmínek rozvoje území klíčová.

Tento stav je neakceptovatelný a může vést k nevratným urbanistickým zásadám či dokonce k znemožnění racionálního rozvoje území. Tímto přístupem předložený návrh MPP nenaplňuje základní požadavky stavebního zákona i Zadání. Stejně zcela absentuje koncepce zeleně, zejména a nezastavitelných ploch, které návrh v celé lokalitě naprosto nepochopitelně nestanovuje. Je nezbytné, aby MPP přinejmenším vymezil plochy parků s ohledem na naplnění sledované kompozice, a to minimálně ve stejné procentuální míře, kterou mimo plochu samotného nádraží vymezuje již platný územní plán. S ohledem na dlouhodobě sledovanou koncepci rozvoje lokality i na požadavky MČ je nezbytné, aby MPP stanovil takovou koncepci parků a zeleně, která zajistí propojení zeleně mezi Židovskými pecemi a Olšanskými hřbitovy.

Vzhledem ke zvolené metodice (legendě) plánu je zarážející, že MPP nestanovuje podmínky pro pěší propustnost území. Regulace území musí minimálně pro úspěšnou konverzi hlavní budovy předepsat její příčné průchody, navázané na navržený rastr ulic.

Návrh MPP plán dále musí stanovit minimální podíl zelených a nezpevněných ploch v zastavitelných částech lokality.

9 / Hodnoty

Požadujeme, aby MPP stanovil jasné regulativy, umožňující konverzi budovy nákladového nádraží, aniž by byla ohrožena jeho architektonická a památková ochrana. Návrh musí respektovat dominantní úlohu budovy nádraží v jeho bezprostředním okolí.

Odůvodnění

MPP musí stanovit podmínky pro účelné využití památkově chráněné budovy Nákladového nádraží včetně obsluhy jeho podzemní části a vyřešit kompoziční požadavky a navrhnout veřejná prostranství v jeho okolí, včetně ulice Želivského, vedení tramvaje a kompozice parkové zeleně.

 

JAK PODAT PŘIPOMÍNKU

Základní informace o metropolitním plánu najdete na webu: http://metropolitniplan.praha.eu/jnp/

Zásadní připomínky, které schválila MČ Praha 3: http://www.praha3.cz/getFile/case:show/id:279786

Připomínku veřejnosti je třeba po registraci vygenerovat na internetových stránkách https://pup.praha.eu/

Formulář pro podání připomínky můžete podat některým z následujících způsobů:

  1. datovou zprávou do datové schránky hlavního města Prahy (ID datové schránky: 48ia97h)
  2. Formulář podepsat kvalifikovaným podpisem podávajícího a zaslat jako přílohu e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny: posta@praha.eu
  3. Vytisknout sestavený formulář a vlastnoručně podepsaný odevzdat na podatelně Magistrátu hlavního města Prahy.
  4. Vytisknout sestavený formulář a vlastnoručně podepsaný poslat poštou na Magistrát hlavního města Prahy.

Adresa:

MAGISTRÁT HL. M. PRAHY

Odbor územního rozvoje

Jungmannova 35/29

110 01 Praha 1

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama